เทนอิสสระ น., และ สุขุมพันธ์ ส. “การอบแห้งสมุนไพรดีปลีที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 125-38, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/248765.