นามด้วง ป., และ อัมพุช จ. “Preparation of Composite Beads from Surfactant-Modified Montmorillonite Clay for Reactive Black 5 Dye Adsorption”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 97-110, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/247827.