เอกบูรณะวัฒน์ เ. “การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะสบายภายในอาคาร”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 27-40, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/247528.