อนันต์สุวรรณชัย ส., และ ขอขจายเกียรติ พ. “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัสดุหลายชนิดจากแหล่งเดียวของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 125-37, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/246647.