โปณะทอง บ. ภ., แก้วกอง เ. ., ราชภักดี พ. ., และ พิมพา ฉ. . “การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกแบบหมุนเวียนน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 97-110, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/246001.