ทองคุปต์ ว., พรหมแก้ว ก., หลีเหล็ม พ., และ มะยะเฉี่ยว ป. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 1-14, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/245198.