หมู่หมื่นศรี น., สร้อยทอง ป., และ อุปพงษ์ ณ. . “การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 29-41, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/244181.