ศิริลักษณ์ ศ., ดุลย์ ล., และ สิทธิสาร ว. “การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องบดปฐมภูมิในเหมืองแร่ดินบอลเคลย์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 12, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 15-27, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/243713.