ใคร่ครวญ ก., แซ่ตั้ง อ., เทนอิสสระ ส., ทองชัย น., และ เจตินัย ก. “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 121-3, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/241772.