ดอกดวง ก. . ., โททำ บ. . ., และ โกษาพันธุ์ ป. . . “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 53-65, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240672.