สุทนต์ ศ., ขันเขตต์ ส. . ., จิรเสรีอมรกุล ก. . ., เล่นวารี ว. . ., บัวเจริญ เ. . ., และ อรรถเวชกุล ย. . . “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 107-19, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240247.