ฟองเงิน ว., และ เพ็ชร์หาญ ส. . “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล: Sentiment Analysis Opinion Mining from Facebook Comments Using Data Mining Technique”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 121-32, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/239872.