เติมกล้า เ., บุญศรี ประทัยเทพ ว. ., และ บุญน้อย ช. “เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 109-20, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/235594.