รังสิกรรพุม ก. ., ทองกลม ธ. ., และ ทศโยธิน อ. . “การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 95-108, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/223940.