พัชรวงศ์สิริ ม., และ เถื่อนใย ณ. . “ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมและรีสอร์ทโดยใช้พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 1-13, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/220584.