กสิผล ป. ., ผ่องรัศมี อ., ศิริไชย เ. ., และ สุดตา พ. “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 69-82, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/220329.