จุฑาจันทร์ ว. “การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 135-46, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214944.