พระฉาย แ., โล่ห์วนิชชัย ส., และ รัตนสุพร เ. “การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 97-108, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214940.