มากดี ศ. “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2020, น. 139-52, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/211664.