โกษาพันธุ์ ป. ., และ ไชยสิงห์ ภ. . “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบตอบสนองสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 15-26, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/210600.