วีรานุกูล ป., และ สุวีโร ก. “กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 1-13, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/209361.