พรหมเงิน น. จ. “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 15-28, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/205589.