เตโช จ. . ., และ ปิ่นทอง ถ. . . “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2020, น. 99-112, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/189843.