เกิดเกตุ พ., ขันเขตต์ ส. . ., จิรจริต ว. . ., และ แววศักดิ์ จ. . . “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรอบปี ด้วยการกำหนดทิศรอลม ของกังหันลมจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทิศลม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2020, น. 49-60, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/185635.