วโรรส ว., ขอขจายเกียรติ พ., และ แก้ววินัด น. “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 133-46, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183426.