มิตรวงศ์ ห. “วงจรสะท้อนกระแสคลาสเอบีที่ทำงานภายใต้ไฟเลี้ยงต่ำ โดยใช้เทคนิคขาเกตเสมือนลอยตัว”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 83-96, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183421.