ทัตทวี ส., มณีศรี ธ., และ วังฆนานนท์ ว. “ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 55-67, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183418.