มงคล ช. . ., ปิ่นทอง จ. . ., ประทีปชนะชัย ศ., ก๋าคำ ภ. . ., และ เนื่องจำนงค์ ป. “การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2020, น. 1-11, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/182772.