ปัญญาวิชัย พ., และ โสมณวัฒน์ ว. “การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 63-75, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/178778.