วีรานุกูล ป., ชูสิทธิ์ ผ., บุญโตสิตระกูล ก., และ สุวีโร ก. “การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 13-24, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163450.