พิศสุวรรณ พ., สุวรรณ ป., เส้งตี้ ย., และ คงสง พ. “อิทธิพลการชุบผิวแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีแพ็คคาร์บูไรซิ่ง โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกาง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 1-12, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163427.