สุทธิสนธ์ ธ. “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 151-63, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131396.