กนกพิชญ์กุล เ., อารีราษฎร์ ธ., และ แสนราช จ. “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 37-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131304.