วีรานุกูล ป., ชูสิทธิ์ ผ., ดีปัญญา ว., และ สุวีโร ก. “การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 13-24, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131268.