มาลี อ. “การวิจัยเนื้อดินบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 234-4, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106851.