มะโนธรรม อ. “ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 175-93, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106843.