ศิลาโชติ ณ., และ มณีศรี ธ. “ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 146-59, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106835.