บุญปาลวงศ์ ม. “การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 96-116, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106822.