[1]
กาญจนาภรณ์ ว., “อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 197–210, ก.ค. 2017.