[1]
กองทรัพย์ ภ. และ กองทรัพย์ น., “การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 106–122, ก.ค. 2017.