[1]
จูมจี ร., บุรีเลิศ อ., ส่งเสริม น., และ เทพพิทักษ์ เ., “การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 92–105, ก.ค. 2017.