[1]
ภูตะลุน ท., อารีราษฎร์ ว., อารีราษฎร์ ธ., และ ดวงชาทม ส., “การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 75–91, ก.ค. 2017.