[1]
โภคทรัพย์ ท., อารีราษฎร์ ธ., จินโจ ส., และ พรหมสาขา ณ สกลนคร เ., “การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 145–165, ม.ค. 2017.