[1]
ใจปันทา เ., อารีราษฎร์ ว., และ อารีราษฎร์ ธ., “การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 59–72, ก.ค. 2016.