[1]
พิมพิมูล อ., เทียนทอง ม., และ นิตย์สุวัฒน์ ส., “การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 5, น. 53–64, มิ.ย. 2016.