[1]
ดอนจันดา ส. และ ภูนิคม ค., “ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 52–60, มิ.ย. 2016.