[1]
ด่านตระกูล ส. และ ลิคะสิริ จ., “ขั้นตอนวิธีและขอบเขตค่าคลาดเคลื่อนของการลดขนาดปัญหาการจัดสรรโรงงานและ กรณีศึกษาระบบการจัดการขยะในเมืองเชียงใหม่”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 41–51, มิ.ย. 2016.