[1]
แช่มเล็ก พ. และ เนียมมณี พ., “การประเมินประสิทธิภาพตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 3, ฉบับที่ 6, น. 21–32, มิ.ย. 2016.