[1]
บ้งชมโพธิ์ ม., ศิริวงศ์ พ., และ สุกใส ช., “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 110–119, มิ.ย. 2016.