[1]
ศรีคำ จ., สืบนุการณ์ ส., โสมณวัฒน์ ว., ยศรักษา ภ., แก้วล้วน เ., และ ไชยษา บ., “การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 79–94, มิ.ย. 2016.